Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for marraskuu 2007

”Lapsella on oikeus tulla kuulluksi.”

Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. päivä marraskuuta. On kulunut 18 vuotta siitä, kun Yhdistyneet Kansakunnat hyväksyi lapsen oikeudet vuonna 1989. Suomi liittyi sopimukseen 1991.

Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle iästä riippumatta. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on tehty turvaamaan lapsen erityisiä tarpeita ja etua. Sopimus koskee jokaista alle 18-vuotiasta ja se velvoittaa Suomessa valtiota, kuntia, lasten vanhempia ja muita aikuisia.

Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. Viranomaisten on kaikissa lasta koskevissa toimenpiteissään ja päätöksissään arvioitava niiden vaikutukset lapseen, otettava huomioon lapsen etu ja kuunneltava lapsen mielipidettä.

Vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada tukea, ohjausta ja neuvontaa. Jos vanhemmat tai huoltajat eivät tuesta huolimatta pysty huolehtimaan lapsensa hyvinvoinnista, valtion on turvattava lapselle hyvä hoito sijaishoidon tai adoption kautta.

Sopimuksen noudattamista ja lapsen oikeuksien toteutumista seuraa YK:n lapsen oikeuksien komitea. Sopimukseen liittyneiden maiden tulee raportoida edistymisestään lapsen oikeuksien toteuttamisessa komitealle viiden vuoden välein. Komitea esittää saamiensa määräaikaisraporttien pohjalta kunkin maan tilanteesta omat huolenaiheensa ja suosituksensa. Suomessa raportoinnista vastaa ulkoministeriö.

Lapsen oikeuksien sopimus lyhyesti

1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

2. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi.

3. Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.

4. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet.

5. Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa.

6. Lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle omaan tahtiin.

7. Lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen. Lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla ensisijaisesti heidän hoidettavanaan.

8. Lapsella on oikeus säilyttää henkilöllisyytensä, kansalaisuutensa, nimensä ja sukulaissuhteensa.

9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista.

10. Jos lapsi ja hänen vanhempansa joutuvat eri valtioihin, on valtion velvollisuus käsitellä hakemus perheen jälleenyhdistämiseksi myönteisesti ja viivyttelemättä.

11. Valtion pitää estää lasten laiton kuljettaminen maasta toiseen.

12. Lapsella on oikeus vapaasti ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

13. Lapsella on mielipiteidensä ilmaisemiseksi oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoa ja ajatuksia vapaasti, kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia.

14. Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Vanhempien lapselle antamaa ohjausta tämän oikeuden käyttämisessä on kunnioitettava.

15. Lapsella on oikeus liittyä yhdistyksiin ja toimia niissä.

16. Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa.

17. Lapsella on oikeus saada tiedotusvälineiden kautta sellaista tietoa, joka on tärkeää hänen kehityksensä ja hyvinvointinsa kannalta. Lapsia tulee suojella heidän hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta tiedolta ja aineistolta.

18. Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta. Heillä on oikeus saada tukea tehtäväänsä. Vanhempien tulee toimia lapsen edun mukaisesti. Valtion on turvattava päivähoito- ja lastensuojelupalvelut.

19. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.

20. Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada erityistä suojelua ja tukea. Tällöin on kiinnitettävä huomiota lapsen kasvatuksen jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen taustaan.

21. Lapsi voidaan adoptoida, jos se on hänen kannaltaan paras vaihtoehto.

22. Pakolaislapsella on oikeus saada tarvitsemansa erityinen huolenpito.

23. Vammaisen lapsen pitää saada parasta mahdollista hoitoa ja apua, joka edistää hänen itseluottamustaan ja osallistumistaan.

24. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvitsemansa terveyden- ja sairaudenhoito. Odottaville äideille on taattava asianmukainen terveydenhoito.

25. Syntymäkotinsa ulkopuolelle sijoitetulla lapsella on oikeus hänelle annetun hoidon ja hänen sijoituksensa perusteiden ajoittaiseen tarkistamiseen.

26. Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan.

27. Lapsella on oikeus hänen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.

28. Lapsella on oikeus saada maksuttomasti perusopetusta. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.

29. Koulutuksen on kehitettävä lapsen yksilöllisiä taitoja, ihmisoikeuksien sekä lapsen oman kielen ja kulttuurin kunnioitusta, vastuullista kansalaisuutta, suvaitsevaisuutta sekä ympäristön suojelua.

30. Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus omaan kulttuuriinsa, uskontoonsa ja kieleensä.

31. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.

32. Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään.

33. Lasta on suojeltava huumeilta ja laittomalta huumekaupalta.

34. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä.

35. Valtioiden on estettävä lapsikauppa.

36. Lasta on suojeltava kaikelta hänen hyvinvointiaan uhkaavalta hyväksikäytöltä.

37. Lasta ei saa kiduttaa. Lasta ei saa rankaista julmalla tai halventavalla tavalla. Lapsen vangitsemisen tulee olla viimesijainen keino ja silloinkin on huomioitava hänen ikänsä mukaiset tarpeet.

38. Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa osallistua sodankäyntiin. Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia.*

39. Väärinkäytösten uhriksi joutunutta lasta on autettava toipumaan ja hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan on edistettävä.

40. Lakia rikkonutta lasta on suojeltava ja hänen oikeuksiaan on kunnioitettava.

41. Jos valtion kansallinen lainsäädäntö turvaa lapselle paremmat oikeudet kuin tämä sopimus, sitä on noudatettava.

42. Valtion on huolehdittava, että kaikki kansalaiset tietävät lapsen oikeudet.

43. Tämän sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea.

44. – 54. Nämä artiklat ovat päätöksiä sopimukseen liittymisestä, muuttamisesta, siitä raportoimisesta ja sopimuksen muusta voimassaolosta.

*) Ikäraja nostettu lisäpöytäkirjassa 15:sta 18-vuoteen.

Varsinaisen sopimustekstin löydät lyhentämättömänä verkkosivuilta www.lapsiasia.fi

Mainokset

Read Full Post »

”On vaan uskottava, että hyvyyttä on olemassa…”

Olen käynyt läpi kauan aikaa sitten sukulaismiehen katoamisen ja sen tilanteen, kun olen saanut ilmoituksen, että katoaminen olikin henkirikos. Maailmalta putoaa pohja pois, eikä sitä voi tajuta, kuinka pahuus luikertelee omaan kotiin. Aikaa on kulunut niin paljon, että kadonneista ja henkirikoksista puhuminen tai lukeminen ei enää heilauta minua pois raiteltani. Aihepiiri kuitenkin satuttaa edelleen minua. Olen selviytynyt, mutta en tule koskaan unohtamaan. Kyseisen tapauksen yhteydessä olisin kaivannut apua, mutta sitä ei silloin ollut saatavilla.

7.11.2007 tapahtuneen Tuusulan Jokelan koulusurman myötä nämä asiat ovat myöskin nousseet pintaan uudestaan. Välitän vielä kerran omasta puolestani syvän osanottoni Jokelan tapahtumien uhrien omaisille.

Nyt törmäsin netissä tietoon, että henkirikoksen uhrien läheisille on oma yhdistys. HUOMA – Henkirikoksen uhrien läheiset ry on perustettu vuonna 2000. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea henkirikosten uhrien läheisiä traumaattisen menetyksen jälkeen. Tavoitteena on edistää selviytymistä ja eheytymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Yhdistyksen sivuilta löytyi tietoa, kuinka toipuminen ja selviytyminen näin järkyttävän asian jälkeen lähtee liikkeelle ja etenee. Näitä tietoja olisin kaivannut silloin ennen.

Sinulle, jonka läheinen on surmattu…
Koko maailmasi on yhtäkkiä muuttunut sekasortoiseksi ja epävarmaksi. Tunnet itsesi ehkä haavoittuvaiseksi, mutta sinä pääset läpi tästä kauheasta ajasta sinua tukevien ihmisten avulla.

Saatat löytää jotain hyödyllistä myös seuraavista kohdista:

 • Sinä voit selviytyä. Et ehkä usko sitä nyt, mutta sinä pystyt siihen!
 • Anna itsellesi aikaa toipumiseen.
 • Tosiasioiden tietäminen auttaa selviytymisen alkuun. Käsittele tapahtunutta kunnes osittaisetkin vastaukset ”mitä ja miksi” -kysymyksiin tuntuvat riittäviltä.
 • Voimakkaat tunteet saattavat ajoittain ottaa sinusta vallan, mutta ne ovat luonnollisia reaktioita tapahtuneeseen.
 • Fyysiset reaktiot kuten päänsärky, ruokahaluttomuus, unettomuus, ärtyisyys ja levottomuus, ovat tavallisia reaktioita surevilla.
 • Viha, syyllisyys, hämmennys ja huonomuistisuus kuuluvat suruun. Et ole tulossa ”hulluksi”, surevana sinä olet Surun puhuteltavana.
 • Saatat vihata surmaajaa, kuollutta, koko maailmaa, Jumalaa tai itseäsi. Sinulla on oikeus tunteisiisi ja lupa ilmaista kaikkia näitä tuntemuksiasi.
 • Saatat myös tuntea syyllisyyttä siitä mitä ajattelet tehneesi tai jättäneesi tekemättä estääksesi tapahtuneen. Ole armollinen itsellesi, syyllisyys voi muuttua suruksi sen kautta.
 • Saatat kokea elämäsi merkityksettömäksi ja tarkoituksettomaksi. Siksi itsemurhan ajatteleminen on tavallista. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toteuttaisit ajatuksesi.
 • Anna itsellesi lupa ottaa vastaan ammattiapua.
 • Etsi hyvä kuuntelija, jonka kanssa voit jakaa ajatuksiasi ja tunteitasi. Soita jollekin kun tunnet, että sinun täytyy saada puhua. Muista vertaistukipuhelin 050 576 3311.
 • Vertaisryhmästä voi olla apua sinulle; http://www.huoma.fi.
 • Älä pelkää itkemistä – kyyneleet ovat parantavia.
 • Surun tunteet rauhoittuvat aina välillä ja palaavat taas uudestaan. Näin jatkuu niin kauan kuin asiassa on käsittelemistä. Suremista kuvataankin ajeluksi vuoristoradalla.
 • Yritä siirtää suuria päätöksiä, kuten muuttoja tai eroja.
 • Tiedosta perheesi ja ystäviesi kipu ja tuska – jokainen suree omalla tavallaan.
 • Osoita kärsivällisyyttä itsellesi ja muille, jotka eivät ehkä ymmärrä.
 • Aseta itse omat rajasi ja opi sanomaan ”EI”, kun joku pyytää sinulta jotain mitä et halua tehdä juuri nyt – tunnista voimavarasi.
 • Pidä puolesi, kun ihmiset sanovat sinulle, mitä tai miten sinun pitäisi tuntea!
 • Luota itseesi. Oma uskosi auttaa sinua selviytymisessä.
 • Sinulla on lupa iloita ja nauraa silloin, kun se tuntuu mahdolliselta.
 • Käy läpi kysymyksiäsi, vihaasi, syyllisyyttäsi ja muita tunteitasi, kunnes voit päästää niistä irti. Niistä irti päästäminen ei tarkoita unohtamista.

Sinusta ei koskaan tule samaa ihmistä kuin ennen, mutta sinä voit selviytyä ja päästä pidemmällekin kuin vain selviytymiseen.”

Read Full Post »

Talouselämä-lehden numerossa 37/2007 oli 10 tapaa tulla miljonääriksi -juttu.

 1. Oma koti on miljoonan alku.
 2. Ryhdy yrittäjäksi. Voit saada tuplapotin, kun ensin vaurastuu yrittämällä ja sitten myymällä yrityksen.
 3. Ala isoksi johtajaksi. Palkka on hyvä, bonukset vielä paremmat.
 4. Mene töihin optioyritykseen ja pyydä optioita.
 5. Pane lotto vetämään tai pelaa pokeria.
 6. Sijoita osakkeisiin.
 7. Peri omaisuus.
 8. Osta metsää.
 9. Anna sijoitusneuvoja.
 10. Viihdytä muita urheilemalla, kirjoittamalla, laulamalla, soittamalla tai valitsemalla oikea puoliso.

Omalla kohdallani luotan vaihtoehtoon 5. Olen ollut mukana useamman vuoden työpaikan monivetoporukassa; pieniä voittosummia on tullut, mutta isoa voittoa ei vielä. Lottoan silloin tällöin, mutta en mitenkään säännöllisesti.

Read Full Post »

Sisäinen järjestelijä nosti päätään tänä iltana, sillä lisäsin TV-aiheen alle litanian eri ohjelmia, joista olen kirjoittanut blogiini. Oliko tämä nyt sitten hyvä juttu? Sen näkee aikanaan : )

7 kuukauden aikana blogipiipahduksia on kertynyt 81,133 käynnin verran ja 72 aiheen alle blogikirjoituksia 170 sekä kommentteja 537.

Read Full Post »

Tony Soprano

Ikä: Syntynyt vuonna 1959, vähän alle 50 vuotta

Vanhemmat: Isä Johnny Boy Soprano, äiti Livia Soprano

Ammatti: Jätehuollonkonsultti, mafioso jo toisessa polvessa, New Jerseyn mafiaperheen DiMeon johtaja tv-sarjassa Sopranos:

 • 86 jaksoa
 • esitetty USAssa 10.1.1999-10.6.2007
 • esitetty Suomessa 2.10.2000-20.11.2007
 • viimeinen jakso ”Made in America” esitetään tänään 20.11.2007 Neloselta klo 21.00-22.00
 • kuvattu New Yorkissa ja New Jerseyssä
 • sarjaa pidetään jopa kaikkien aikojen parhaana tv-sarjana
 • voittanut lukemattomia palkintoja; mm. yhteensä 17 Emmyä ja 5 Kultaista maapalloa

Perhe: Vaimo Carmela Soprano (naimissa 19 vuotta), 2 lasta; Anthony Soprano Jr. ja Meadow Soprano. Hänella on myös kaksi siskoa, Janice ja Barbara, joka vain piipahtelee sarjassa. Useita rakastajattaria.

Muuta: Kärsii ilmeisesti perinnöllisestä paniikkihäiriöstä ja käy terapiassa Dr. Jennifer Melfin luona. Häikäilemätön murhamies ja varas. Katsoo mielellään History Channeliä, pitää ruoasta ja juomasta sekä on heikkona tummiin, älykkäisiin ja kauniisiin naisiin.

Paluu: Toistaiseksi ei tietoa. Mitä todennäköisintä kuitenkin on, että Sopranos vielä esitetään uudestaan.

”Teillä ei ole hajuakaan siitä, millaista on olla pomo. Kaikki tekemäni päätökset vaikuttavat joka helvetin asiaan. Se on melkein sietämätöntä. Ja loppupeleissä huipulla on aina yksinäistä.”
Tony Soprano

Lähteet:
Wikipedia – Sopranos
HBO – Sopranos
IMDb – Sopranos
Nelonen – Sopranos

Read Full Post »

Helmikuussa 2005 luotiin YouTube -verkkosivusto. Tämän maailman johtavan internetsivuston avulla käyttäjät voivat tuoda, katsoa ja jakaa videopätkiä. Googlen omistamalla YouTubella on myös oma blogi. Syksyn mittaan olen seurannut kirjoittelua YouTubesta ja olen laittanut juttuja talteen. Itselleni YouTube on lähinnä hauskojen ja nostalgisten videopätkien keräyspaikka, en kaipaa sinne lain vastaisia asioita.

IL 1.8.2007: YouTuben vastustus kasvaa

Maailmalla, samoin Suomessa, YouTubea syytetään mm. nettikiusaamisen lisääntymisestä. Brittiopettajat haluavat sulkea sivustot estääkseen nettikiusaamisen.

The Professional Association on Teachers (PAT) antoi kannatuksensa esitykselle vuosittaisessa konferenssissaan Harrogatessa, Pohjois-Englannissa. (Myöhemmin julkaistiin tiedote nettikiusaamisen ohjeistosta.) Nettikiusaajilta ei ole turvassa missään. Kommentteja ja kuvia voidaan helposti levittää netissä maailmanlaajuisesti kaikkien saataville. Alakoulun opettaja kertoi konferenssissa joka neljännen oppilaan kokeneen jonkinasteista kiusaamista verkossa ja yhden opettajan saaneen foorumin kautta oppilaalta tappouhkauksen.

IL 1.8.2007: Kunnianloukkaukset netissä vielä harvinaisia

Youtubea syytetään muun muassa nettikiusaamisen yleistymisestä. Ilmiöstä on viitteitä myös Suomessa. Viime keväänä Lieksassa koulupoika kuvasi salaa lehtorin lauluesityksen koulun vappujuhlassa ja lähetti videopätkän YouTube-internetsivuille ilman lupaa. Videon otsikko oli Karaoke of the mental hospital (mielisairaalan karaoke). Opettajan nimi oli mainittu videopätkän yhteydessä. Lehtori teki asiasta rikosilmoituksen.

Nurmeksen kihlakunnansyyttäjän 15-vuotiaalle lieksalaispojalle kunnianloukkauksesta nostama syyte on ensimmäisiä lajissaan Suomessa. Internetin kunnianloukkausasioissa ei ole Suomessa tehty merkittäviä ennakkopäätöksiä.

HS 25.8.2007: Nurmeksen käräjäoikeus tuomitsi 15-vuotiaan lieksalaisen koulupojan Lieksan vappuvideo-jutussa 90 euron sakkoihin. Oikeuden mukaan koulupoika loukkasi nettiteksteillään opettajaa tahallisesti, eikä hänen tekoaan ole pidettävä vähäisenä. Koulupoika kiisti oikeudessa, että hänen tarkoituksenaan oli loukata opettajaa. Pojan mukaan kyse oli vappupilasta. Opettajalle poika joutuu korvaamaan henkisestä haitasta ja kärsimyksestä yhteensä 800 euroa. Lisäksi käräjäoikeus määräsi pojan maksettavaksi opettajan yli kahden tuhannen euron oikeudenkäyntikulut.

Tappeluvideoista
syntyi kohu

Edellisen kerran Youtubea arvosteltiin briteissä heinäkuun lopulla, jolloin BBC:n toimittajien tekemä selvitys tuli julkisuuteen. Panorama -ohjelman toimittajat löysivät internetin videopalveluista, myös Youtubesta, videoleikkeitä lasten välisistä tappeluista. Joissakin videoissa lapset aiheuttivat vahinkoa poliisiautoille. Asian saatua julkisuutta brittiviranomaiset vaativat videopalveluiden ylläpitäjiltä tarkempaa sensuuria ja valvontaa.

YouTuben edustaja on puolustellut sivustoja sillä, että suurin osa käyttäjistä on vastuuntuntoisia. Käyttäjät voivat itse paljastaa mielestään sopimattomat videot, jolloin ne poistetaan palvelusta. Youtubella on myös omat säännökset, jotka kieltävät pornografisen materiaalin ja väkivallan esittämisen videoissa. Sääntöjen noudattaminen on kuitenkin herättänyt ristiriitaisia tulkintoja.

IL 1.8.2007: Näistä YouTube muistetaan

– EU-komissio avasi vastikään oman osaston suositulle YouTube-videosivustolle. Osoitteesta löytyy kaikkiaan 44 komission tuottamaa filmipätkää. Mukana on myös video, jossa ei käytännössä pidä sisällään muuta kuin eritasoista seksiä. Vajaan minuutin mittaisessa pätkässä esiintyy heteroja ja homoja eri asennoissa. Estotonta videota on ihmetelty laajasti jo useissa eurooppalaislehdissä. Seksivideo nousi hetkessä ylivoimaisesti katsotuimmaksi.

– Helsingin Euroviisuissa syntyi kiistaa viisuista kuvattujen videoiden julkaisemisesta YouTubessa. YouTube poisti Euroviisuissa kuvattua luvatonta materiaalia sen jälkeen, kun Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus oli valittanut asiasta.

– Mediajätti Viacom ilmoitti viime maaliskuussa hakevansa hakukone Googlelta ja sen omistamalta videosivusto YouTubelta miljardin dollarin korvauksia tekijänoikeusrikkomuksista. Viacom on haastanut Googlen oikeuteen Yhdysvalloissa, koska YouTube käyttää sen mukaan Viacomin ohjelmia laittomasti sivuillaan. MTV-musiikkikanavasta tunnetun Viacomin mukaan YouTuben sivuille on ladattu luvattomasti lähes 160 000 Viacomin ohjelmapätkää.

– Marraskuun 19. päivänä Olli Hokkanen yritti juoda 1,5 litraa Coca-Colaa mahdollisimman nopeasti MTV3:n Ennätystehdas-ohjelmassa, mutta epäonnistui. Koe lopahti kolmen lasillisen jälkeen. Pian videopätkä löysi tiensä internetsivusto YouTubeen. Ennätyskoe keräsi kahdessa viikossa yli 400 000 katsojaa.

– Vuoden 2006 syksyllä ohikulkija kuvasi kännykällään Helsingin Kontulan ostoskeskuksen kävelysillalta. Videolla näkyy, miten kaksi vartijaa ottaa nuoren miehen melko kovaotteisesti kiinni. Kun mies on jo maassa, toinen vartijoista potkaisee tätä vielä muutamia kertoja kylkeen. Kuvaaja laittoi videonsa YouTubeen. Nuorukaista potkinut vartija välttyi rangaistukselta. Helsingin käräjäoikeus katsoi, että 23-vuotias ex-vartija syyllistyi pahoinpitelyyn. Hänet jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen.

Jokelan ampumatragedian
jälkimainingeissa

YouTube: Sky News – Jokela High School Massacre, Tuusula, Finland

HS 14.11.2007: Normaalin muuttuminen hämmentää

Suomalaiset ovat saaneet hämmästellä Jokelan koulusurmien jälkeen hätkähdyttäviä oheisilmiöitä, kuten perättömiä uhkauksia uusista koulusurmista ja kouluampujaa ylistäviä verkkosivuja.

HS 15.11.2007: Koulun uhkaamisesta voi langeta vankeustuomio

Jokelan ampumatragedian jälkeen koulu-uhkaukset ovat levinneet ympäri maata. Rikoksena koulun uhkaaminen voi olla perätön vaarailmoitus tai laiton uhkaus. Molemmista seurauksena saattaa kovimmillaan olla vankilatuomio.

Jään seuraamaan tilanteen kehittymistä.

Muut googletetut lähteet:
Tietoja koneesta -blogi 31.7.2007: Kaikki hauska on Youtubessa on laitonta
Tietokone 31.7.2007: Youtube yrittää suodattaa laittomuudet pian
Tietoja koneesta -blogi 20.6.2006: Youtubessa tänään, telkkarissa vuonna 2009
Tietoja koneesta -blogi 11.10.2006: Tv-kanavat löysivät Youtuben
Digitoday 29.6.2007: Ei ihme, että YouTube ärsyttää kilpailijoita
Wikipedia – YouTube
Wikitubia

Read Full Post »

Tekijä: Michael Lewicki, VFS Digital Character Animation Program, Vancouver Film School

Read Full Post »

Older Posts »