Appelsiinin tuoksua · Vastuullinen vanhemmuus

Lapsen oikeuksien sopimus

”Lapsella on oikeus tulla kuulluksi.”

Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. päivä marraskuuta. On kulunut 18 vuotta siitä, kun Yhdistyneet Kansakunnat hyväksyi lapsen oikeudet vuonna 1989. Suomi liittyi sopimukseen 1991.

Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle iästä riippumatta. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on tehty turvaamaan lapsen erityisiä tarpeita ja etua. Sopimus koskee jokaista alle 18-vuotiasta ja se velvoittaa Suomessa valtiota, kuntia, lasten vanhempia ja muita aikuisia.

Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. Viranomaisten on kaikissa lasta koskevissa toimenpiteissään ja päätöksissään arvioitava niiden vaikutukset lapseen, otettava huomioon lapsen etu ja kuunneltava lapsen mielipidettä.

Vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada tukea, ohjausta ja neuvontaa. Jos vanhemmat tai huoltajat eivät tuesta huolimatta pysty huolehtimaan lapsensa hyvinvoinnista, valtion on turvattava lapselle hyvä hoito sijaishoidon tai adoption kautta.

Sopimuksen noudattamista ja lapsen oikeuksien toteutumista seuraa YK:n lapsen oikeuksien komitea. Sopimukseen liittyneiden maiden tulee raportoida edistymisestään lapsen oikeuksien toteuttamisessa komitealle viiden vuoden välein. Komitea esittää saamiensa määräaikaisraporttien pohjalta kunkin maan tilanteesta omat huolenaiheensa ja suosituksensa. Suomessa raportoinnista vastaa ulkoministeriö.

Lapsen oikeuksien sopimus lyhyesti

1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

2. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi.

3. Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.

4. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet.

5. Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa.

6. Lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle omaan tahtiin.

7. Lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen. Lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla ensisijaisesti heidän hoidettavanaan.

8. Lapsella on oikeus säilyttää henkilöllisyytensä, kansalaisuutensa, nimensä ja sukulaissuhteensa.

9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista.

10. Jos lapsi ja hänen vanhempansa joutuvat eri valtioihin, on valtion velvollisuus käsitellä hakemus perheen jälleenyhdistämiseksi myönteisesti ja viivyttelemättä.

11. Valtion pitää estää lasten laiton kuljettaminen maasta toiseen.

12. Lapsella on oikeus vapaasti ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

13. Lapsella on mielipiteidensä ilmaisemiseksi oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoa ja ajatuksia vapaasti, kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia.

14. Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Vanhempien lapselle antamaa ohjausta tämän oikeuden käyttämisessä on kunnioitettava.

15. Lapsella on oikeus liittyä yhdistyksiin ja toimia niissä.

16. Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa.

17. Lapsella on oikeus saada tiedotusvälineiden kautta sellaista tietoa, joka on tärkeää hänen kehityksensä ja hyvinvointinsa kannalta. Lapsia tulee suojella heidän hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta tiedolta ja aineistolta.

18. Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta. Heillä on oikeus saada tukea tehtäväänsä. Vanhempien tulee toimia lapsen edun mukaisesti. Valtion on turvattava päivähoito- ja lastensuojelupalvelut.

19. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.

20. Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada erityistä suojelua ja tukea. Tällöin on kiinnitettävä huomiota lapsen kasvatuksen jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen taustaan.

21. Lapsi voidaan adoptoida, jos se on hänen kannaltaan paras vaihtoehto.

22. Pakolaislapsella on oikeus saada tarvitsemansa erityinen huolenpito.

23. Vammaisen lapsen pitää saada parasta mahdollista hoitoa ja apua, joka edistää hänen itseluottamustaan ja osallistumistaan.

24. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvitsemansa terveyden- ja sairaudenhoito. Odottaville äideille on taattava asianmukainen terveydenhoito.

25. Syntymäkotinsa ulkopuolelle sijoitetulla lapsella on oikeus hänelle annetun hoidon ja hänen sijoituksensa perusteiden ajoittaiseen tarkistamiseen.

26. Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan.

27. Lapsella on oikeus hänen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.

28. Lapsella on oikeus saada maksuttomasti perusopetusta. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.

29. Koulutuksen on kehitettävä lapsen yksilöllisiä taitoja, ihmisoikeuksien sekä lapsen oman kielen ja kulttuurin kunnioitusta, vastuullista kansalaisuutta, suvaitsevaisuutta sekä ympäristön suojelua.

30. Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus omaan kulttuuriinsa, uskontoonsa ja kieleensä.

31. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.

32. Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään.

33. Lasta on suojeltava huumeilta ja laittomalta huumekaupalta.

34. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä.

35. Valtioiden on estettävä lapsikauppa.

36. Lasta on suojeltava kaikelta hänen hyvinvointiaan uhkaavalta hyväksikäytöltä.

37. Lasta ei saa kiduttaa. Lasta ei saa rankaista julmalla tai halventavalla tavalla. Lapsen vangitsemisen tulee olla viimesijainen keino ja silloinkin on huomioitava hänen ikänsä mukaiset tarpeet.

38. Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa osallistua sodankäyntiin. Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia.*

39. Väärinkäytösten uhriksi joutunutta lasta on autettava toipumaan ja hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan on edistettävä.

40. Lakia rikkonutta lasta on suojeltava ja hänen oikeuksiaan on kunnioitettava.

41. Jos valtion kansallinen lainsäädäntö turvaa lapselle paremmat oikeudet kuin tämä sopimus, sitä on noudatettava.

42. Valtion on huolehdittava, että kaikki kansalaiset tietävät lapsen oikeudet.

43. Tämän sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea.

44. – 54. Nämä artiklat ovat päätöksiä sopimukseen liittymisestä, muuttamisesta, siitä raportoimisesta ja sopimuksen muusta voimassaolosta.

*) Ikäraja nostettu lisäpöytäkirjassa 15:sta 18-vuoteen.

Varsinaisen sopimustekstin löydät lyhentämättömänä verkkosivuilta www.lapsiasia.fi

Appelsiinin tuoksua · Kadonneet · Muistoja

HUOMA – Henkirikoksen uhrien läheiset ry

”On vaan uskottava, että hyvyyttä on olemassa…”

Törmäsin netissä tietoon, että henkirikoksen uhrien läheisille on oma yhdistys. HUOMA – Henkirikoksen uhrien läheiset ry on perustettu vuonna 2000. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea henkirikosten uhrien läheisiä traumaattisen menetyksen jälkeen. Tavoitteena on edistää selviytymistä ja eheytymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Yhdistyksen sivuilta löytyi tietoa, kuinka toipuminen ja selviytyminen näin järkyttävän asian jälkeen lähtee liikkeelle ja etenee. Koko maailma on yhtäkkiä muuttunut sekasortoiseksi ja epävarmaksi. Sitä tuntee itsensä ehkä haavoittuvaiseksi, mutta tästä kauheasta ajasta on mahdollista päästä yli vertaistuen avulla.

Kun kamppailet näiden asioiden keskellä, saatat löytää jotain hyödyllistä myös seuraavista kohdista:

 • Sinä voit selviytyä. Et ehkä usko sitä nyt, mutta sinä pystyt siihen!
 • Anna itsellesi aikaa toipumiseen.
 • Tosiasioiden tietäminen auttaa selviytymisen alkuun. Käsittele tapahtunutta, kunnes osittaisetkin vastaukset ”mitä ja miksi” -kysymyksiin tuntuvat riittäviltä.
 • Voimakkaat tunteet saattavat ajoittain ottaa sinusta vallan, mutta ne ovat luonnollisia reaktioita tapahtuneeseen.
 • Fyysiset reaktiot kuten päänsärky, ruokahaluttomuus, unettomuus, ärtyisyys ja levottomuus, ovat tavallisia reaktioita surevilla.
 • Viha, syyllisyys, hämmennys ja huonomuistisuus kuuluvat suruun. Et ole tulossa ”hulluksi”, surevana sinä olet Surun puhuteltavana.
 • Saatat vihata surmaajaa, kuollutta, koko maailmaa, Jumalaa tai itseäsi. Sinulla on oikeus tunteisiisi ja lupa ilmaista kaikkia näitä tuntemuksiasi.
 • Saatat myös tuntea syyllisyyttä siitä mitä ajattelet tehneesi tai jättäneesi tekemättä estääksesi tapahtuneen. Ole armollinen itsellesi, syyllisyys voi muuttua suruksi sen kautta.
 • Saatat kokea elämäsi merkityksettömäksi ja tarkoituksettomaksi. Siksi itsemurhan ajatteleminen on tavallista. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toteuttaisit ajatuksesi.
 • Anna itsellesi lupa ottaa vastaan ammattiapua.
 • Etsi hyvä kuuntelija, jonka kanssa voit jakaa ajatuksiasi ja tunteitasi. Soita jollekin kun tunnet, että sinun täytyy saada puhua. Muista vertaistukipuhelin 050 576 3311.
 • Vertaisryhmästä voi olla apua sinulle; http://www.huoma.fi.
 • Älä pelkää itkemistä – kyyneleet ovat parantavia.
 • Surun tunteet rauhoittuvat aina välillä ja palaavat taas uudestaan. Näin jatkuu niin kauan kuin asiassa on käsittelemistä. Suremista kuvataankin ajeluksi vuoristoradalla.
 • Yritä siirtää suuria päätöksiä, kuten muuttoja tai eroja.
 • Tiedosta perheesi ja ystäviesi kipu ja tuska – jokainen suree omalla tavallaan.
 • Osoita kärsivällisyyttä itsellesi ja muille, jotka eivät ehkä ymmärrä.
 • Aseta itse omat rajasi ja opi sanomaan ”EI”, kun joku pyytää sinulta jotain mitä et halua tehdä juuri nyt – tunnista voimavarasi.
 • Pidä puolesi, kun ihmiset sanovat sinulle, mitä tai miten sinun pitäisi tuntea!
 • Luota itseesi. Oma uskosi auttaa sinua selviytymisessä.
 • Sinulla on lupa iloita ja nauraa silloin, kun se tuntuu mahdolliselta.
 • Käy läpi kysymyksiäsi, vihaasi, syyllisyyttäsi ja muita tunteitasi, kunnes voit päästää niistä irti. Niistä irti päästäminen ei tarkoita unohtamista.

Sinusta ei koskaan tule samaa ihmistä kuin ennen, mutta sinä voit selviytyä ja päästä pidemmällekin kuin vain selviytymiseen.”

Appelsiinin tuoksua · Blogispotti · Nyt

10 tapaa tulla miljonääriksi

Talouselämä-lehden numerossa 37/2007 oli 10 tapaa tulla miljonääriksi -juttu.

 1. Oma koti on miljoonan alku.
 2. Ryhdy yrittäjäksi. Voit saada tuplapotin, kun ensin vaurastuu yrittämällä ja sitten myymällä yrityksen.
 3. Ala isoksi johtajaksi. Palkka on hyvä, bonukset vielä paremmat.
 4. Mene töihin optioyritykseen ja pyydä optioita.
 5. Pane lotto vetämään tai pelaa pokeria.
 6. Sijoita osakkeisiin.
 7. Peri omaisuus.
 8. Osta metsää.
 9. Anna sijoitusneuvoja.
 10. Viihdytä muita urheilemalla, kirjoittamalla, laulamalla, soittamalla tai valitsemalla oikea puoliso.

Omalla kohdallani luotan vaihtoehtoon 5. Olen ollut mukana useamman vuoden työpaikan monivetoporukassa; pieniä voittosummia on tullut, mutta isoa voittoa ei vielä. Lottoan silloin tällöin, mutta en mitenkään säännöllisesti.

Appelsiinin tuoksua · Blogispotti · Sopranos · TV

Tony Soprano – mies loppunsa edessä

Tony Soprano

Ikä: Syntynyt vuonna 1959, vähän alle 50 vuotta

Vanhemmat: Isä Johnny Boy Soprano, äiti Livia Soprano

Ammatti: Jätehuollonkonsultti, mafioso jo toisessa polvessa, New Jerseyn mafiaperheen DiMeon johtaja tv-sarjassa Sopranos:

 • 86 jaksoa
 • esitetty USAssa 10.1.1999-10.6.2007
 • esitetty Suomessa 2.10.2000-20.11.2007
 • viimeinen jakso ”Made in America” esitetään tänään 20.11.2007 Neloselta klo 21.00-22.00
 • kuvattu New Yorkissa ja New Jerseyssä
 • sarjaa pidetään jopa kaikkien aikojen parhaana tv-sarjana
 • voittanut lukemattomia palkintoja; mm. yhteensä 17 Emmyä ja 5 Kultaista maapalloa

Perhe: Vaimo Carmela Soprano (naimissa 19 vuotta), 2 lasta; Anthony Soprano Jr. ja Meadow Soprano. Hänella on myös kaksi siskoa, Janice ja Barbara, joka vain piipahtelee sarjassa. Useita rakastajattaria.

Muuta: Kärsii ilmeisesti perinnöllisestä paniikkihäiriöstä ja käy terapiassa Dr. Jennifer Melfin luona. Häikäilemätön murhamies ja varas. Katsoo mielellään History Channeliä, pitää ruoasta ja juomasta sekä on heikkona tummiin, älykkäisiin ja kauniisiin naisiin.

Paluu: Toistaiseksi ei tietoa. Mitä todennäköisintä kuitenkin on, että Sopranos vielä esitetään uudestaan.

”Teillä ei ole hajuakaan siitä, millaista on olla pomo. Kaikki tekemäni päätökset vaikuttavat joka helvetin asiaan. Se on melkein sietämätöntä. Ja loppupeleissä huipulla on aina yksinäistä.”
Tony Soprano

Lähteet:
Wikipedia – Sopranos
HBO – Sopranos
IMDb – Sopranos
Nelonen – Sopranos